Door op 3 september 2013

Bewonersavond Singelgracht

Maandag 2 september jl. was er een informatieavond voor bewoners over de Singelgrachtgarage. Doel was bewoners te informeren over de stand van zaken en hen mee te nemen in de vervolgstappen. Ook wilde het stadsdeel graag met bewoners spreken over de wijze waarop de participatie vorm gaat krijgen in de toekomst.

Het besluit om de Singelgrachtgarage aan te leggen is omstreden. Veel omwonenden in stadsdeel West willen hem niet. En dat was te merken. De zaal was afgeladen vol en er heerste een broeierige sfeer. En niet alleen omdat het daar zo warm was. Bewoners grepen de bijeenkomst aan om niet zozeer naar de toekomst te kijken, maar het verleden nog eens onder de loep te nemen. Geen gemakkelijke opgave voor de ambtenaren die deze bijeenkomst tot een goed einde moesten brengen.

Tijdens de bijeenkomst ontstond bij bewoners onduidelijkheid over de uitwerking van een motie van mijn hand. Die motie gaat over instellen van een compensatiefonds door de bouwer van de garage, om eventuele schade voor bewoners en ondernemers, die aantoonbaar door de bouw van de garage ontstaat, te kunnen compenseren. De motie draagt het Dagelijks Bestuur ook op om te zorgen voor één aanspreekpunt voor bewoners, zodat niet iedere bewoner afzonderlijk een claim bij de bouwer hoeft in te dienen.

De ambtenaren in kwestie konden de aanwezige bewoners geen duidelijkheid verschaffen over de uitwerking van de motie. Hier wreekt zich wellicht dat de ambtelijke bezetting van het project Singelgrachtgarage nogal eens is gewisseld in het verleden. En dat komt het collectieve geheugen niet ten goede. Om duidelijkheid te verschaffen heb ik onderstaande vragen aan het Dagelijks Bestuur gesteld:

  1. Hoe denkt u met de toekomstige opdrachtnemer te gaan regelen dat er enige vorm van een garantiefonds komt, om tegemoet te komen aan eventuele aantoonbaar geleden schade bij omwonenden en ondernemers?
  2. Wat  houdt in uw optiek zo’n fonds concreet in?
  3. Hoe en in welke gevallen kunnen bewoners en/of ondernemers daarop  aanspraak maken?
  4. Welke omvang zou een dergelijk fonds in uw optiek moeten hebben?
  5. Hoeveel geld is beschikbaar voor deskundige ondersteuning van bewoners bij het verhalen van schade bij de opdrachtnemer?
  6. Wanneer ontstaat definitief duidelijkheid over het garantiefonds en hoe en wanneer worden bewoners hierover geïnformeerd?
  7. Wat is in uw optiek de rol van het vaste aanspreekpunt dat bewoners en ondernemers kan ondersteunen in het melden en verhalen van schade?
  8. Heeft  hij/zij tot taak om te zorgen dat niet iedereen afzonderlijk zijn schade hoeft te verhalen bij de opdrachtnemer maar dat dit gecoördineerd gebeurt? Zo nee, wat is in uw optiek dan zijn/haar taak?
  9. Kunt u bijgaande vragen beantwoorden voor de eerstvolgende raadsessie over de Singelgrachtgarage Marnix?