Door op 19 maart 2012

Aanval op de schooluitval

Afgelopen donderdag, 15 maart, was het de dag van de leerplicht. Omdat het voor de meesten van u misschien lang geleden is dat u in de schoolbanken zat, eerst een kort lesje geschiedenis: de leerplichtwet werd in 1900 met slechts één stem verschil aangenomen. Door een val van zijn paard kon een van de tegenstanders (Francis David Schimmelpenninck) namelijk niet naar de stemming komen. Sinds ‘de meester van zijn paard viel’ zijn ouders daarom verplicht ervoor te zorgen dat hun kinderen naar school gaan en onderwijs volgen.

De wet heeft inmiddels vele wijzigingen ondergaan. Zo is het eind van de leerplichtige leeftijd al lang niet meer met 12 jaar. De leerplicht geldt tegenwoordig tot 18, om zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie de arbeidsmarkt op te laten gaan.

Een startkwalificatie is van groot belang, vooral nu we zien dat de jeugdwerkloosheid toeneemt. In februari doorbraken we de grens van 100.000 jongeren onder de 25 die zonder baan zitten. Naar verwachting neemt dit aantal de komende tijd alleen maar toe.

Maar het lukt nog altijd niet om alle jongeren een startkwalificatie te geven. Toch zijn er goede resultaten behaald de afgelopen jaren. In heel Nederland is het aantal leerlingen in Nederland dat zonder diploma de school verlaat in tien jaar afgenomen van 71.000 naar 38.600. Het kabinet wil het aantal voortijdige schoolverlaters terugdringen tot 25.000 in 2016. Ons initiatief van een Wijkschool in West moet daar een bijdrage aanleveren. Deze helpt jongeren die moeite hebben een startkwalificatie te halen alsnog op weg naar werk.

Het aantal jongeren in Amsterdam dat zonder diploma van school komt, is in vergelijking met schooljaar 2005/2006 met bijna veertig procent afgenomen. In West is het grootste succes behaald in Bos en Lommer, waar nu 42,9% minder leerlingen afhaken. Desondanks blijft de uitval in het middelbaar beroepsonderwijs erg hoog: gemiddeld 10% van de leerlingen in Amsterdam verlaat de school zonder diploma.

Uit deze cijfers haal ik twee dingen. We kunnen trots zijn op de behaalde resultaten. De mogelijkheid van Bureau Leerplicht Plus om ook bij verzuim van 18- tot 22-jarigen in te grijpen heeft hier veel aan bijgedragen. In tegenstelling tot wat in de wetgeving staat, maakt Amsterdam geen onderscheid tussen het melden en het tegengaan van verzuim van leerplichtigen (leerlingen tot 18 jaar) en niet meer leerplichtige leerlingen van 18 jaar en ouder. Iedere jongere tot 23 jaar zonder startkwalificatie die meer dan 16 uur in 4 weken heeft verzuimd wordt door school gemeld.

Tegelijkertijd is er nog voldoende werk aan de winkel. Volgende week ga ik daarom een dag meelopen met de leerplichtambtenaar. Ik ben erg benieuwd hoe zij de goede resultaten hebben weten te behalen, welke verbeterpunten er misschien nog zijn en hoe ik daar als deelraadslid aan kan bijdragen.

Laat Francis David Schimmelpenninck dan niet voor niets van zijn paard gevallen zijn. Laten we er voor zorgen dat jongeren hun opleiding afmaken en die startkwalificatie binnen halen om aan de slag te kunnen.