27 november 2012

Veiligheid, sterke buurten en kansen voor kinderen: begroting 2013

Op dinsdagavond 27 november sprak de deelraad over de begroting voor 2013. Lees hier de volledige inbreng van fractievoorzitter Erik de Groot. Waar wil de PvdA, met het oog op de toekomst, op inzetten?Mevrouw de voorzitter, DB, collega’s, bewoners.

Hier achter mij, aan de overkant van de Bos en Lommerweg, ligt de Robert Scottbuurt. Voor ons stadsdeel in veel opzichten een gemiddelde buurt. Het is een buurt met verschillende sociale en economische problemen, maar ook een buurt met perspectief op vooruitgang en vernieuwing, en een buurt met actieve bewoners. Een buurt, bovendien, waar problemen zichtbaar zijn. Problemen die je wilt oplossen. In deze financiële beschouwingen wil ik u aan de hand van enkele voorbeelden uit de Robert Scottbuurt meenemen door de begroting. Veel van de onderwerpen die ook elders in het stadsdeel spelen en die de PvdA nauw aan het hart gaan komen hier namelijk samen: veiligheid, een sterke buurt en kansen voor kinderen. En in zekere zin is de Robert Scottbuurt ook een metafoor voor ons stadsdeel. Er zijn zorgen, er blijft ruimte voor verbetering en er zijn zaken die goed gaan. In de Robert Scott zie je :

pioniers die het GAK-gebouw gaan ontwikkelen; bewoners die samen een proeftuin onderhouden; een huiswerkklas die kinderen met een achterstand aan hogere CITO-scores helpt; en het Buurtteam dat gezinnen met complexe problemen hulp biedt (één gezin, één plan, één regisseur).

Daarom is het juist nu belangrijk dat we doorgaan op de ingeslagen weg en via deze begroting daar het fundament voor leggen.

Voorzitter,

De bewoners van de Robert Scottbuurt hebben ook zorgen. En dan met name over de veiligheid en leefbaarheid van hun buurt. De objectieve cijfers zijn niet slecht, maar er blijft een gevoel van onveiligheid. Deels komt dit gevoel door vervelend rondhangende jongeren, maar ook door vernielingen en inbraken. Het Robert Scottplein ligt geïsoleerd en de straten in de omgeving zijn aan vernieuwing toe. In de nieuwe plannen wordt dit plein het kloppend hart van de buurt. De woningen die rondom komen geven het plein ‘ogen’ en ook de Josephkerk krijgt een meer open karakter.

Op veel van de andere pleinen in ons stadsdeel wordt aan hetzelfde doel gewerkt: open en uitnodigende pleinen. Kijk naar het Karel Doormanplein. Ook hier hebben bewoners soms last van de jongeren die er rondhangen en zijn er veiligheidsproblemen. Het is belangrijk dat de overlast en (gevoelens van) onveiligheid worden aangepakt. Daarom is de PvdA erg blij met de inzet van Buurt Praktijk Teams. De evaluatie van hun inzet rondom het Columbusplein laat een spectaculaire verbetering van de subjectieve veiligheid zien. Zou deze aanpak van, grofweg gezegd, “niet lullen, maar samen poetsen”, ook elders of op andere beleidsterreinen werken? Met deze aanpak los je natuurlijk nooit alles op: het incident met het geldtransport gisteren is vreselijk. Hetzelfde geldt voor andere incidenten waar West de afgelopen tijd in het nieuws is gekomen.

Naast een gerichte aanpak van problemen vindt de PvdA het ook belangrijk dat jongeren een plek hebben waar ze terecht kunnen. Niet alleen voor hen maar ook voor de overige bewoners is het van belang dat zo’n plek toegankelijk is en ook zo voelt. Op het Karel Doormanplein is The New Society een goed voorbeeld. Hoe mooi zou het zijn als in de plaats van dit gesloten gebouw – in de volksmond ook wel de bunker genoemd  – wordt vervangen door een licht en open jeugdhonk? Wie weet zelfs met een terras? De PvdA overweegt om hier een motie over in te dienen.

Voorzitter,

De plannen voor het Robert Scottplein en het Karel Doormanplein laten zien hoe je met fysieke ingrepen een belangrijke verbetering in de veiligheid kunt realiseren. Dat hoeft niet altijd een grootse operatie te zijn. Het kan ook met vrij kleine ingrepen, bijvoorbeeld door de straatverlichting aan te passen wanneer bewoners aangeven dat dit hun gevoel van onveiligheid zal wegnemen – zelfs al voldoen de huidige lantaarnpalen aan alle normen. We zien graag dat er op deze manier, samen met bewoners, wordt nagedacht over het verbeteren van de leefbaarheid van een buurt.

Dit is een mooie brug naar de rol van onze bewoners. Het voorbeeld van de lantaarnpaal is namelijk een verzoek dat door bewoners van de Robert Scottbuurt zelf is gesignaleerd en aangedragen. Luisteren naar deze bewoners en samen met hen vorm geven aan hun leefomgeving in de breedste zin: dat is wat ons betreft de toekomst van lokaal bestuur. De kracht van bewoners is de kracht van een buurt als de Robert Scott en de kracht van ons stadsdeel als geheel. Daar moeten we op bouwen, deze mensen moeten we ondersteunen.

We zien dat de afgelopen jaren op welzijnsgebied veel is veranderd: een fusie, de invoering van Welzijn Nieuwe Stijl en forse bezuinigingen. De fractie steunt deze veranderingen, maar erkent dat het soms lastig is om ze goed door te voeren. Zeker als je in dit veranderproces bestaande bewonersstructuren – je sociale kapitaal – dreigt kwijt te raken.

Voorzitter,

Ondanks de crisis, bezuinigingen vanuit Den Haag en de centrale stad en het stagneren van de stedelijke vernieuwing blijven we in West extra inzetten op de meest kwetsbaren. Kijk maar naar de Robert Scottbuurt. De aanpak ‘Samen Doen’ zal in 2013 worden uitgebreid naar de Bosleeuw Midden én de Robert Scott. Via huisbezoeken worden ‘achter de voordeur’ verborgen behoeften opgespoord – zoals eerder ook met veel succes in de Kolenkit is gebeurd. De PvdA is blij  dat West met ‘Samen Doen’ zelfs de centrale stad deze aanpak heeft overgenomen.

Ook op andere terreinen wil de PvdA dat West doorgaat met inspiratie bieden aan de rest van de stad. Bijvoorbeeld waar het gaat om de gezondheid van onze kinderen. In de Robert Scottbuurt wonen veel kinderen en jongeren, meer dan gemiddeld in West. Volgens mij zijn wij het er allemaal over eens dat deze kinderen, net als alle andere kinderen in ons stadsdeel, de beste kansen moeten krijgen. De beste kansen krijgen ze doordat ze al op jonge leeftijd in hun eigen buurt naar de goede scholen kunnen. Op de Springplank, de brede school van de Robert Scottbuurt, gaat bovendien veel aandacht uit naar sport. Niet voor niets ligt de Laan van Spartaan om de hoek. Zo’n kruisbestuiving zien we graag.

Helaas is het voor sommige kinderen lastig om ook volledig te profiteren van deze beste kansen: hun gewicht zit ze – soms letterlijk! – gewoon in de weg. De strijd tegen obesitas moet daarom wat ons betreft echt een speerpunt blijven. Wij willen dat kinderen in West niet alleen goede scholen hebben, maar ook gezond zijn. Extra aandacht voor sport op school is ontzettend goed, maar het zal niet altijd genoeg zijn. De PvdA overweegt een motie om het aanvalsplan nog meer wapens te geven.

Voorzitter,

In mijn inleiding heb ik kort toegelicht waarom wij de Robert Scottbuurt als ‘gemiddelde’ wijk hebben aangehaald. Dat een buurt gemiddeld is, wil echter niet zeggen dat een gemiddelde aanpak nodig is. Juist niet. De door het stadsdeel ingezette aanpak van Robert Scottbuurt laat namelijk precies zien hoe belangrijk het is om maatwerk toe te passen. En hoe essentieel het is om daarin sámen met bewoners op te trekken.

Als ik dan kijk naar al die verschillende buurten in West vraag ik me af: is het maatwerk dat nodig is voor de buurt en haar bewoners, straks nog wel haalbaar. Wat zal de stelselwijziging betekenen? Wij vragen daarom het DB om de raad actief te blijven informeren over de gevolgen van het nieuwe stelsel zodat we eventueel nog kunnen bijsturen.

In het licht van deze onzekerheid is het nu, meer dan ooit tevoren, belangrijk dat we met deze begroting een stevig fundament leggen waarmee het stadsdeel, ook op de langere termijn, verder kan. Gezonde financiën, een reserve die op orde is, waarbij we niet weglopen voor bezuinigingen, en pech niet privatiseren. Blijvend aandacht voor kwetsbaren, voor kinderen en voor veiligheid.