Door op 21 oktober 2013

Blog Floris Vels: “Luchtkwaliteit”

In de media verschijnen regelmatig berichten dat we de nieuwe normen voor schone lucht, die vanaf 2015 van kracht worden, bij lange na niet gaan halen. Deskundigen bevestigen dat beeld. Ik maak mij zorgen. Zorgen om onze gezondheid. Zorgen om onze kinderen. Zorgen om de mensen die aan de A10, de Jan van Galenstraat, de Haarlemmerweg, de Spaarndammerdijk of de Overtoom wonen en iedere dag te maken hebben met luchtverontreiniging. Daarom stelde ik op 12 september jl. stelde ik vragen aan ons dagelijks bestuur over de luchtkwaliteit in Amsterdam. Afgelopen week kreeg ik de antwoorden, die mij niet geruststellen. Ik vraag me af of we genoeg doen voor onze schone lucht. Ik vraag me af of we met de intensivering van bestaande maatregelen en enkele nieuwe maatregelen de luchtverontreiniging tot een acceptabel niveau weten te reduceren. Maar in de wetenschap  dat we het ons niet kunnen veroorloven om risico’s met onze gezondheid te nemen, ben ik bang dat we onszelf voor de gek houden.

Gelukkig deelt het dagelijks bestuur van West mijn zorg en heeft het een stevige brief aan wethouder Wiebes gestuurd (link naar de brief).

Hier leest u mijn vragen en de antwoorden van het dagelijks bestuur van West:

1. Bent u bekend met het plan van de wethouder Verkeer van Amsterdam om de maatregel tot invoering van een milieuzone voor bestelbusjes in Amsterdam te schrappen? Zoja, wat behelst dit plan en wat zijn de afwegingen van de wethouder daartoe?

Ja, ik ben bekend met het voorstel van de wethouder om de maatregel te schrappen. Ik heb u hierover geïnformeerd door toezending van de volgende stukken:

– Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit;

– Brief van de wethouder Verkeer, Vervoer en Infrastructuur aan de commissie WL over aanpassing van beleid luchtkwaliteit (kenmerk DIW/UIT/2013009906);

– Brief van het dagelijks bestuur aan het college (kenmerk 2013/11274) met onze reactie op de voorgenomen aanpassing van het beleid luchtkwaliteit.

2. Is u bekend welke maatregelen daarvoor in de plaats komen en wat de effecten van deze maatregelen zijn? Zo ja, kunt u ons daarover informeren?

In plaats van de milieuzone bestelvoertuigen en personenauto’s kiest het college voor alternatieve manieren om het wagenpark te verschonen. Dit zijn:

– Uitsterfregeling voor vuile voertuigen. Alleen schone voertuigen krijgen een nieuwe parkeervergunning. Dieselvoertuigen moeten minimaal voldoen aan de Euro 4-norm, benzinevoertuigen minimaal aan Euro 1-norm.

– Premieregeling voor eigenaren die afstand doen van oude bestel- of personenvoertui-gen.

Het effect van deze twee regelingen samen wordt geschat op een reductie van 0,05 tot 0,09 ug/mN02.

– Aanvullende locatiespecifieke maatregelen voor de resterende knelpunten. De wethouder geeft niet aan welke maatregelen voor Jan van Galenstraat en de Tasmanstraat / Spaarndammerdijk zijn voorzien. Een integraal plan gericht op doorstromingsmaatregelen, werkt de wethouder nog verder uit.

Verder geeft de wethouder aan dat het Amsterdamse bedrijfsleven heeft toegezegd een breed pakket van maatregelen voor personen- en goederenvervoer in te zetten om de luchtkwaliteit te verbeteren. Deze maatregelen werkt het bedrijfsleven nog verder uit.

3. Welke rol heeft het DB van stadsdeel West gespeeld bij het opstellen van deze plannen?

Het dagelijks bestuur van stadsdeel West is niet betrokken bij het opstellen van de plannen.

4. Kunt u aangeven wat de specifieke verwachte effecten van deze maatregelen voor Amsterdam West zijn?

Nee, ik kan niet aangeven wat de specifieke verwachte effecten voor West zijn. De prognoses geven wel aan dat er in West nog zeker twee knelpunten zijn voorzien (Jan van Galenstraat en de Tasmanstraat / Spaarndammerdijk).

5. Kan het DB zich vinden in de opstelling van wethouder Verkeer dat een maatregel tot invoering van een milieuzone voor bestelbusjes momenteel niet nodig is, mede gelet op de lange weg die Amsterdam nog heeft te gaan om te voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit?

Ik verwijs hiervoor naar de brief (met kenmerk 2013/11274) die het dagelijks bestuur op 1 oktober jongstleden aan het college heeft gestuurd. U heeft hiervan een afschrift ontvangen.

6. Verwacht u dat Amsterdam in het algemeen en Amsterdam West in het bijzonder met de door de wethouder voorgestelde maatregelen, in 2015 zal voldoen aan

de Europese normen voor de luchtkwaliteit? Zo ja, waaruit maakt u dat op? Zo nee, waarom niet?

Afgaande op de Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit maak ik me zorgen over het tijdig halen van de Europese normen. TNO schat in dat bij het huidige pakket maatregelen (uit het plan Schone lucht voor Amsterdam, 2011) tussen 2018 en 2021 overal wordt voldaan aan de normen. De uitvoering van het huidige maatregelenpakket loopt echter achter op schema en extra maatregelen voor knelpuntlocaties moeten nog worden uitgewerkt.

7. Hoe staat het met de rechtszaak die de gemeente Amsterdam heeft aangespannen tegen de Staat, in verband met invoering van de maximale snelheid van 100 km/u op de Ring A10-West?

De rechtszitting is gepland op 29 november aanstaande.

Kandidaatlijsttrekker: Floris Vels