Door Jasper Etten op 4 december 2013

Bouwen op het Jan van Schaffelaarplantsoen: over bewoners, werk en innovatie.

Vorige week heeft de stadsdeelraad West een plan vastgesteld voor de gebiedsontwikkeling van het Jan van Schaffelaarplantsoen. Het plan omschrijft het gunningsproces, en geeft aan wat de randvoorwaarden en gunningscriteria zijn. Randvoorwaarden zijn kaders waaraan het plan zich moet houden, zoals het bestemmingsplan. Gunningscriteria zijn ambities die het stadsdeel belangrijk vindt en die kunnen bijdragen tot kwaliteitsverhoging van het bouwplan, zoals duurzaamheid. Wij vinden het belangrijk dat bouwpartijen zich extra verdiepen in de dynamiek van deze plek en in typische waarden en belangen in West. Een aangenomen PvdA-motie heeft twee ambities toegevoegd, en heeft de rol van bewoners in het gunningsproces versterkt. En daar zijn we trots op.

Bewoners vroeg betrekken

Het nu vastgestelde gunningsproces kenmerkt zich door minimale kaders. Dat is het resultaat van de zoektocht naar een manier om bouw te stimuleren, in een tijd dat dit bijna onmogelijk lijkt door de crisis. Er wordt nu gewerkt vanuit gronduitgifte, met een vaste, minimale grondprijs. Zo kan er worden geconcurreerd op kwaliteit. Die concurrentie wordt verder gestimuleerd door de gunningscriteria.

Juist bij een proces waarbij de gebruikelijke inhoudelijke, sturende rol van het stadsdeel wordt losgelaten, lijkt een intensievere rol van bewoners een logische stap. Daarom hebben wij gepleit voor een extra consultatieronde met de bewoners in de loop van het gunningsproces. Dat gaat nu gebeuren, en dat is bijzonder. Als er vier partijen zijn gekozen tijdens een voorselectie, wordt een avond georganiseerd waar deze partijen zich voorstellen aan de buurt en hun visie op hun plan presenteren. Wij hopen dat deze avond de bouwpartijen zal stimuleren zich te verdiepen in dat wat onder buurtbewoners leeft over deze plek. Een plek met veel geschiedenis, en een plek die de afgelopen jaren steeds meer een buurtfunctie heeft gekregen. Lang is het een tijdelijke parkeerplaats geweest, maar nu is het een groen veld met diverse kleine functies. Er wordt gepicknickt, er is een kippenren, kinderen spelen er en er wordt van alles georganiseerd door de buurt.

Dus is het mooi als op deze manier hun wensen en ideeën al in een vroeg stadium meegenomen kunnen worden, als partijen nog met elkaar concurreren. Verder zal een bewonersvertegenwoordiger, die de fysieke en sociale context van de plek goed kent, gevraagd worden zitting te nemen in de selectiecommissie. Ook dat draagt verder bij aan de borging van een goede buurtbetrokkenheid.

Werk, creativiteit en innovatie

Een manier om bouwpartijen te stimuleren zich dieper in de locatie te verdiepen, is een signaal te geven over wat wij in West belangrijk vinden. De werkloosheid onder jongeren in West is zorgwekkend hoog, en zeker in de Kolenkitbuurt. Dus vragen wij hier extra aandacht voor bij de gunningscriteria. Dit criterium moet bouwpartijen verleiden zich extra in te spannen voor stageplaatsen en werkervaringsplaatsen.

Het andere criterium waar we extra aandacht voor hebben gevraagd, is er op gericht dat bouwpartijen hun creatieve en innovatieve vermogen optimaal inzetten voor dit project, vooral gericht op duurzame oplossingen. De ligging van deze bouwlocatie, pal langs de A10, en in een zone die de overgang vormt tussen de drukke hoogbouw van het Bos en Lommerplein, naar de rustigere laagbouw van de Kolenkitbuurt, maakt het een boeiende stedenbouwkundige en architectonische uitdaging. Wij hopen dat het zal leiden tot een plan met een hoog ambitieniveau, en daar past hoge inzet op creativiteit en innovatie bij.

Belangstelling voor de locatie

Er is door marktpartijen belangstelling getoond voor het bebouwen van het Jan van Schaffelaarplantsoen. De opening die nu is geboden door deze aanpak, en door de mogelijkheid dat het project eventueel geleidelijk kan worden ingevuld, maakt dat er op korte termijn een vervolg mag worden verwacht en partijen zich zullen aandienen. En dat is mooi, want deze locatie neemt een sleutelpositie in, en de bouw zal een enorme impuls betekenen voor de leefbaarheid en het verder ontwikkelen van de Kolenkitbuurt!

Jasper Etten

Jasper Etten

Jasper Etten is kandidaat-lijsttrekker, kijk op deze pagina voor alle info. “Ik ben er van overtuigd dat ik met de juiste aandacht voor de fysieke kant van de stad kan bijdragen aan de doelstellingen van sociaal-democratie. Met 25 woonjaren in de buurten van West, zet ik mijn kennis en ervaring in om van dit stadsdeel

Meer over Jasper Etten