Door op 27 november 2013

Financiële beschouwingen 2014

Op dinsdag 26 november spraken de deelraadsleden van Amsterdam West over de begroting van voor 2014 tijdens de financiële beschouwingen. Hier lees je de reactie van de PvdA West op de begroting voor 2014 van het Dagelijks Bestuur, uitgesproken door lijsttrekker Jeroen van Berkel.

Gesproken woord geldt.

Voorzitter,

Het is een bijzondere avond vanavond. De laatste begroting van deze raad. En dat is er één waarop we trots mogen zijn. De coalitie heeft haar programma grotendeels uitgevoerd.

Ik noem een paar klinkende resultaten:

–      10 van de 14 blackspots weggewerkt. Was grote waardering voor tijdens sessie.

–      Oordeel aanbod speelvoorzieningen kinderen – nulmeting: 6,3 nu: 6,9 (2011)

–      Tevredenheid bewoners over eigen buurt – nulmeting: 7,1 nu: 7,4 (2011)

–      Oordeel bewoners over inrichting woonomgeving – nulmeting: 6,3 nu: 6,6 (2011)

–      De openbare ruimte wordt groener (Tevredenheid bewoners over onderhoud groenvoorzieningen) – nulmeting: 5,7 nu: 6,7 (2011)

Een nieuwe werkwijze, het buurtgericht werken, is de standaard van werken geworden. De participatie van bewoners verloopt over het algemeen goed. En dat is de opmaat naar het nieuwe werken in de komende periode. De nieuwe bestuurscommissies zien wij dan ook met vertrouwen tegemoet.

De leden van de PvdA Amsterdam hebben de komende gemeenteraadsfractie vijf grote opdrachten meegegeven. De PvdA in West neemt deze opdracht graag ter harte en wil vast een begin maken met de uitvoering daarvan. De voorstellen van de PvdA liggen dan ook in lijn met die opgaven en ik zal ze samen met u langs lopen. Met het oog op de komende bestuursperiode hopen wij ook op brede steun voor onze voorstellen in deze raad, dat begrijpt u.

1.   Veilig in de buurt met speciale aandacht voor en aanpak van jonge daders

Veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid. Een veilige buurt is een voorwaarde voor ondernemers om vrij te kunnen ondernemen, voor kinderen om te kunnen spelen, burgers om te leven en voor homo’s om te kunnen wonen. Wie zich niet veilig voelt, voelt zich niet thuis, heeft geen zelfvertrouwen, steekt geen hand uit naar anderen. Veiligheid betekent ook dat mensen elkaar op straat aanspreken op gedrag, dat ouders kinderen aanspreken en verschillende organisaties zoals woningcorporaties met politie en gemeenten de handen ineen slaan voor een veilige leefomgeving. Daarbij kijken we steeds naar wat werkt. Veiligheidsbeleid heeft twee benen nodig om te kunnen lopen; repressie en preventie.

Wij geloven in de werkwijze van het BuurtPraktijkTeam. En niet alleen wij: vorige week hebben we in de sessie kunnen horen hoe de heer Neerhof van de VVD de loftrompet liet schallen over het veiligheidsbeleid van deze coalitie.

Voorzitter,

We hebben gezien wat de inzet betekende op het Columbusplein. Een spectaculaire stijging van de veiligheidsindexen van letterlijk tientallen punten. En we prijzen dat de PF dat zij de nieuwe werkwijze zoveel mogelijk uit de bestaande organisatie wil halen. Echter als we dan ook horen dat een 40.000 euro extra inzet zeer gewenst is in de Gulden Winkelbuurt dan willen we dit gewoon regelen. De Pvda kondigt hierbij dus een amendement aan.

  1. Aanvalsplan tegen jeugdwerkloosheid: West Werkt!

Er is geen enkele reden waarom we de werkloosheid aan de landelijke politiek over moeten laten. De politiek maakt geen banen, mensen maken banen. De PvdA West wil met werkloze bewoners van West, bedrijven, gemeentelijke diensten, scholen, ROC’s, uitzendbureaus en de politiek aan tafel.

Zoals we reeds in de sessie hebben aangekondigd, willen wij onze netwerken inzetten om extra stageplaatsen te helpen vinden voor onze jongeren. Daarom willen wij de winkelstraatmanagers, samen met de ondernemersverenigingen, ondernemers over halen om stageplaatsen beschikbaar te stellen. Door ze te helpen bij het worden van een erkend leerbedrijf, de contacten met de juiste ROC’s te leggen.

We zullen een motie indienen waarin we het DB vragen een lokale banenmarkt voor werkloze jongeren te organiseren, in samenwerking met alle betrokken partijen, zoals het JSP, DWI, lokale bedrijven, Westpoort, en eventueel andere stadsdelen. Zo kunnen we lokaal de jeugdwerkloosheid aanpakken.

Wij zullen ook in een motie vragen om een uitgewerkt actieplan van het bestuur, met alle mogelijkheden en onmogelijkheden. Wij hopen dit voor de Kerst te kunnen ontvangen, om in de komende maanden hiermee al aan de slag te gaan. Wij zullen onze wensen formuleren in een motie.

  1. Bouwen en ombouwen voor starters en doorstromers

Jaarlijks vinden duizenden Nederlanders hun weg naar Amsterdam om hier te komen wonen, werken en studeren. Velen daarvan komen naar West. Dat is prachtig, ook omdat het de aantrekkingskracht van ons stadsdeel keer op keer bewijst. Maar het vinden van een goede en betaalbare woning in onze stad is nog steeds niet makkelijk.

Het stadsdeel spant zich enorm in om studenten te huisvesten. Wij zijn er trots op dat dat nu al zeker 420 nieuwe studentenwoningen heeft opgeleverd, en dat er op dit moment aan nog ruim 1300 wordt gebouwd.

Ook in de Houthavens staan nog grote plannen op stapel en worden kantoren omgebouwd tot duurdere huurwoningen, zoals langs de Haarlemmerweg.

Maatregelen om de doorstroming te bevorderen, waardoor goedkopere sociale huurwoningen beschikbaar komen.

Binnenkort kunnen we nog nieuwe cijfers over het woningbestand verwachten. Wij stellen daarom voor hierover een aparte sessie te beleggen. Verder overwegen we een amendement om de aangekondigde maatregelen in de begroting, op het gebied stimulering van diversiteit in de woningvoorraad, te versterken.

  1. Kans voor alle kinderen

Voor de PvdA staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen, zowel op school als thuis. De PvdA wil dat de gemeente de verantwoordelijkheid voelt voor goed onderwijs voor alle kinderen. De PvdA in West staat naast de leraren en helpt waar het kan om hun belangrijke werk te ondersteunen. Maar ook in de buurt is het van belang dat door lekker te kunnen spelen, klimmen en elkaar te leren kennen kinderen ontplooien.

In de afgelopen periode hebben we succes geboekt met brede scholen en talentontwikkeling in West en we vinden het van belang dat dit ook na 2014 blijft!

Bij de vorige begroting heeft de PvdA een amendement ingediend voor het zogenaamde kindpakket. Als we dan de terugkoppeling horen van de bijeenkomsten dan krijgen wij het gevoel dat er al heel veel is en dat dit kennelijk niet gevonden wordt. We hebben een sportpas, er zijn voorzieningen in de bijzondere bijstand, er zijn allerlei regelingen. Kennelijk wordt er toch niet optimaal gebruik van gemaakt. Dat kan een bewuste keuze zijn maar het is erg als het geen keuze is. Als men het gewoon niet weet. Wij denken aan een amendement dat het mogelijk maakt dat alle mogelijkheden op een rij worden gezet en dat dit wordt gecommuniceerd. Misschien op een website, misschien in een boekje en wat ons betreft ook in verschillende talen. Misschien moeten we klas voor klas wel gaan vertellen wat we allemaal aan leuke dingen voor kinderen hebben. We laten kinderen niet de dupe worden van het taalniveau van de ouders!

  1. Minder eenzame Amsterdammers en zorg dichterbij

Amsterdam krijgt er de komende jaren veel nieuwe zorgtaken bij. Daarmee staan we voor  een grote uitdaging: de stad gaat meer mensen zorg bieden met minder geld. Wij willen dat iedere Amsterdammer evenveel kans heeft op goede zorg en een goede kwaliteit van leven, ongeacht inkomen, achtergrond of sociaal netwerk.

We geven grote prioriteit aan het aanpakken van één van de grootste stille problemen van deze tijd: eenzaamheid. We zijn daarom blij met het extra geld dat het DB hiervoor beschikbaar heeft gesteld (550.000 inc).

Dat de PvdA en het Dagelijks bestuur hier een duidelijk vooruitziende blik hadden, blijkt wel uit de vandaag  gepubliceerde  Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 van de GGD. Een forse stijging van ernstige eenzaamheid in de stad.

Hoewel de meest opmerkelijke conclusie van het onderzoek was dat ze in centrum en zuid gezonder zijn dan in de rest van de stad, maar desalniettemin het meeste drinken, zijn het toch schokkende cijfers: het aantal mensen dat zich ernstig eenzaam voelt is in 10 jaar verdrievoudigd.

Wat wij dan ook niet begrijpen is dat een initiatief dat eenzaamheid tegengaat als de boodschappenbus dan niet betaalbaar is. 600 euro in de week lijkt ons geen onoverkomelijk bedrag.

Mensen worden met de boodschappenbus thuis opgehaald om zelf boodschappen te kunnen doen. In de bus ontmoeten de mensen elkaar en samen doen ze boodschappen. Twee vliegen in één klap: zorg voor de mensen en de ouderen ontmoeten elkaar.

De PvdA realiseert zich dat wij er formeel niet over gaan. Wij hebben het immers uitbesteed. Maar voorzitter, daarmee nemen wij geen genoegen. Ergens niet overgaan wil niet zeggen dat we er geen verantwoordelijkheid voor hebben. De portefeuillehouder hoopt op een alternatief dat meer mensen bereikt. Dat zou mooi zijn, maar tot die tijd wil de PvdA dat de bus blijft rijden. Wij gaan er vanuit dat de wethouder een indringend gesprek voert met ABC. Wij zullen een motie indienen, waarmee de wethouder de subsidieontvanger van heel veel geld kan laten zien dat er voor dit initiatief heel brede steun is in deze raad.

Voorzitter,

Dan nog iets over de werkwijze van stadsdeel West. We hebben de laatste jaren veel ervaring opgedaan met het buurtgericht werken en bewonersparticipatie. Op verzoek van de PvdA is er onderzoek gedaan hoe we die ervaringen voor de toekomst kunnen borgen en uitbouwen. West is hard op weg naar een stadsdeel dat niet meer als een bolwerk maar als een netwerk opereert, en waar de overheid participeert in buurten waar de bewoners stuurt. We horen van steeds meer bewoners terug dat het stadsdeel op een positieve en constructieve manier meedenkt bij initiatieven van bewoners. Wij willen graag dat deze werkwijze, die wij als essentieel zien in het werk van de nieuwe bestuurscommissies, verder geborgd wordt in het stadsdeel. Dat er extra inspanningen worden geleverd om alle betrokken partijen daarin mee te nemen. En wij zien liever dat de vooruitstrevende aanpak van West als voorbeeld dient op het stadhuis bij het ontwikkelen van stedelijk beleid op het gebeid van burgerparticipatie, dan dat al onze inspanningen van de afgelopen jaren verloren gaan omdat we er geen vervolg aan geven. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe bestuurscommissie een vliegende doorstart maakt met buurtgericht werken, zullen we een motie indienen om deze werkwijze te borgen en verder te ontwikkelen: zowel op stedelijk niveau, als in West.

Voorzitter,

Een beetje politieke junkie heeft natuurlijk allang begrepen waar deze opsomming vandaan komt en zal zich realiseren dat deze hij of zij deze punten de komende maanden nog honderden keren zal moeten aanhoren. Want met deze punten gaat de PvdA de straat op. Maar liefst drie leden van onze huidige fractie zullen hiermee in de centrale stad aan de bak moeten en in ieder geval twee van deze fractie in de bestuurscommissie in West.

Wij horen dan ook graag de reactie van het DB op onze voorstellen, maar ook de reactie van de andere partijen. Zodat wij in de opmaat naar de verkiezingen en de nieuwe bestuurscommissie ook gelijk weten of wij elkaar op deze punten kunnen vinden.

Ik reken eerlijk gezegd op brede steun!

Dank u wel!