8 oktober 2013

Informatie over de stemprocedure van de ledenraadpleging

Nadere informatie over de raadpleging

Stembureau
Voor elke ledenraadpleging wordt een stembureau ingesteld door het afdelingsbestuur. Dit stembureau bestaat uit minstens twee leden en een voorzitter. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de techniek of de procedures bij een ledenraadpleging kunt u zich direct tot het stembureau wenden, mail naar west.amsterdam@pvda.nl. Het stembureau stelt de uitslag van de ledenraadpleging vast. Het afdelingsbestuur publiceert de uitslag aan de leden.

Stembiljet
De stembiljetten worden per mail verstuurd naar de mensen met een mailadres en per post naar de mensen zonder mailadres. Uw stembiljet is voorzien van een unieke kiescode. Deze kiescode heeft u nodig om uw stem uit te kunnen brengen.

Stemmen
U kunt op twee manieren uw stem uitbrengen: via internet of schriftelijk. Via internet uitgebrachte stemmen worden volledig geautomatiseerd verwerkt. De anonimiteit is gewaarborgd, omdat uw stem zonder uw kiescode in de elektronische stembus wordt bewaard. Bij uw kiescode wordt alleen opgeslagen óf u gestemd heeft, zodat met elke kiescode slechts éénmaal gestemd kan worden. Alle schriftelijke stemmen worden handmatig door het stembureau ingevoerd in de elektronische stembus, dus ook deze worden anoniem opgeslagen.

Wij verzoeken u, indien mogelijk, gebruik te maken van de het internet om te stemmen. NB. Heeft een een mailadres geef dat door aan ledenadministratie@pvda.nl

Bepaling van de uitslag
Het is belangrijk dat de lijsttrekker in één ronde kan worden gekozen met een absolute meerderheid. Daarom moet u, als er meer dan twee kandidaten zijn, een rangorde aanbrengen in uw voorkeur voor de kandidaten: kandidaat X heeft uw eerste voorkeur en krijgt van u een ‘1’; kandidaat Y heeft uw tweede voorkeur en krijgt een ‘2’; kandidaat Z heeft u derde voorkeur en krijgt een ‘3’, enzovoorts tot alle kandidaten van een cijfer zijn voorzien. U moet dus ALLE kandidaten een rangorde geven anders is uw stembiljet ongeldig. Indien u kunt kiezen uit twee kandidaten, kunt u volstaan met het aankruisen van uw voorkeur. De kandidaat die van meer dan 50% van de uitgebrachte stemmen de eerste voorkeur heeft gekregen wordt gekozen. Wanneer geen van de kandidaten meer dan 50% van de eerste-voorkeur stemmen behaalt, wordt de uitslag berekend volgens het Alternative Vote principe. De kandidaat met de minste eerste-voorkeur stemmen valt dan af. De stemmen voor deze kandidaat worden vervolgens verdeeld over de andere kandidaten op basis van de aangegeven tweede-voorkeur in die stemmen. Dit proces wordt herhaald totdat één van de kandidaten meer dan 50% van de stemmen heeft.

Opkomst
De uitkomst van de ledenraadpleging is niet geldig als minder dan 15% van het aantal stemgerechtigde leden zijn stem heeft uitgebracht. Als dit gebeurt valt men terug naar de reguliere kandidaatstellingsprocedure.

Kandidaatstellende ledenvergadering
Na de vaststelling van de uitslag is de winnaar de beoogd lijsttrekker. Hij/zij kan het afdelingsbestuur nog adviseren over het conceptverkiezingsprogramma en de conceptkandidatenlijst. Ook kan hij/zij op de ledenvergadering waar het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst worden vastgesteld – voorafgaande aan de stemming – zijn of haar visie kenbaar maken aan de leden. De uitslag van de ledenraadpleging wordt door de leden bekrachtigd op de kandidaatstellende ledenvergadering.