27 juni 2012

Perspectievennota 2013: alle PvdA-moties aangenomen

Afgelopen dinsdagavond 26 juni werd in de deelraad de perspectievennota voor 2013 behandeld. Hierin schetst het bestuur haar plannen voor het komend jaar. De behandeling van de perspectievennota is belangrijk moment voor alle fracties omdat zij niet alleen de gelegenheid hebben om deze plannen te bespreken, maar ook om hun eigen ideeën aan de deelraad voor te leggen. Tijdens de eerste termijn op 4 juni ging Erik de Groot namens de fractie al in op een aantal van de onderwerpen die het komend jaar de speciale aandacht zullen hebben van de fractie. Alle moties die de PvdA naar aanleiding hiervan heeft ingediend bij de tweede termijn gisteravond zijn aangenomen. Twee van de moties – obesitas en drugsoverlast – werden zelfs met steun van de gehele raad aangenomen.

Drugsoverlast

Een belangrijk punt voor de PvdA bij deze perspectievennota was het “Initiatiefvoorstel Dealeroverlast” dat de fractie enkele weken geleden heeft aangeboden aan de deelraad en het Dagelijks Bestuur. De PvdA West pleit hierin voor een keiharde, doelgerichte en gecoördineerde aanpak van drugsoverlast in het stadsdeel. Alle bewoners van West hebben namelijk het recht op een prettige, veilige woonomgeving. Als zij in hun woongenot worden gestoord door overlast vanuit drugspanden, dan is het zaak om deze panden aan te pakken.

Dinsdagavond ging de gehele deelraad akkoord met het voorstel. Met de nu voorgestelde maatregelen en de intensieve samenwerking tussen alle (veiligheids)partners moet het mogelijk worden om overlastgevende dealers snel en effectief de deur te wijzen. Erik de Groot, fractievoorzitter, is blij met deze brede steun: “Het gaat er hier om dat je een onvoorwaardelijke keuze maakt voor je goedwillende bewoners. Het kan niet zo zijn dat zij tussen de wal en het schip verzeild raken.” Het stadsdeel verwacht in de tweede helft van dit jaar de raad een plan van aanpak te kunnen aanbieden.

Obesitas

In de eerste termijn van de algemene beschouwingen ging de PvdA ook uitgebreid in op de problematiek rondom overgewicht bij kinderen. De fractie maakt zich grote zorgen om het toenemend aantal kinderen met gewichtsproblemen. Obesitas verhoogt de kans op serieuze gezondheidsklachten zoals diabetes type 2, een hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte. Met name in de armere buurten van West lijden veel kinderen aan ernstig overgewicht.

Daarom heeft de PvdA West in de vergadering op 26 juni samen met GroenLinks, VVD, D66 en de Groenen een aanvalsplan ingediend. In dit voorstel wordt gevraagd om een drieledige strategie: voorlichting aan ouders, het organiseren en stimuleren van sportactiviteiten en het bevorderen van verstrekken van gezond voedsel. Via een brede samenwerking met ouders, kinderen, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en het stadsdeel kan obesitas te lijf worden gegaan.

Het is daarbij essentieel om kinderen zo vroeg mogelijk aan te leren wat een gezonde levensstijl inhoudt. Bij zo’n levensstijl hoort bijvoorbeeld niet alleen gezond eten, maar ook voldoende beweging. Door sportactiviteiten te organiseren krijgen kinderen de mogelijkheid hiertoe en leren ze tegelijkertijd hoe leuk het is om te sporten. Twee weken geleden heeft de PvdA om precies deze redenen een voetbaltoernooi georganiseerd in de Kolenkitbuurt. Het aanvalsplan heeft de steun van de gehele deelraad gekregen. Daarmee geeft het een sterk signaal af van de vastberadenheid onder de deelraadsleden om dit probleem aan te pakken.

Kolenkit

In een andere motie heeft de PvdA gevraagd om bij de plaatsing van kunst in de openbare ruimte voorrang te verlenen aan de Kolenkitbuurt. Jasper Etten: “Na een lange stop in de vernieuwing van de buurt heeft de deelraad in april ingestemd met het hernieuwde plan. Om de buurt en haar bewoners een extra boost te geven hebben we gisteravond dit voorstel ingediend.” In de motie wordt het Dagelijks Bestuur ook opgedragen om de buurt te betrekken bij de uitvoering.

De PvdA was hiernaast mede-indiener van de motie “Actieplan Afvaloverlast” van GroenLinks. Overlast van verkeerd aangeboden huisvuil en overvolle afvalbakken is een vaak terugkerende klacht van bewoners. Ook tijdens de recente canvasactie in de Erasmusparkbuurt afgelopen zaterdag bleek weer dat dit een van de grootste ergernissen was van bewoners.

Samen met de VVD diende de PvdA West nog twee moties in. Een over het opnemen van een aparte subsidieparagraaf in de financiële cyclus, zodat de raad op de hoogte wordt gehouden van de verschillende subsidiestromen in het stadsdeel. De andere motie betrof de financiële middelen voor openbare orde en veiligheid. De PvdA wil, met de VVD, dat deze in 2013 van minimaal dezelfde grootte blijven als in 2012.