10 februari 2018

PvdA wil opheldering overlast coffeeshop Witte de Withstraat

Er is nog steeds overlast rondom de coffeeshop aan De Wending op de Witte de Withstraat. Deze signalen krijgt de PvdA in Amsterdam West. Eerder waren, op aandringen van de PvdA, strenge voorwaarden gesteld voor het verlenen van een vergunning voor een coffeeshop voor een jaar. Zo was het aanstellen van een beveiliger een voorwaarde. Lees de originele afspraken hier: https://west.notubiz.nl/document/5005741/1 .

De PvdA-fractie maakt zich zorgen over de overlast en gaat hier dinsdagavond 13 februari in de bestuurscommissie de volgende vragen over stellen aan het Dagelijks Bestuur:

1. Wat heeft de coffeeshopeigenaar gedaan om de overlast voor de omwonenden tegen te gaan?

2. Zijn er meldingen van overlast gedaan door de bewoners in 2017? Zo ja, om hoeveel meldingen gaat het, om wat voor meldingen gaat het en wat is er met deze meldingen gedaan?

3. Houdt de coffeeshopeigenaar zich aan de voorwaarden van de exploitatievergunning om een beveiliger/portier aan te nemen zodat er geen overlast is voor de omwonenden? Zo nee, wat gaat het stadsdeel hieraan doen? Zo ja, graag een toelichting op de inzet van beveiliger/portier (welke tijden en tot waar reikt het werkgebied)?

4. Wij hebben gehoord dat de overlast zich verplaatst heeft van de Lodewijk Boisotstraat naar de Van Kinsbergenstraat, heeft het DB daar ook melding van gekregen? Kan het DB aangeven of dit ook tot het werkgebied van de beveiliger/portier van de coffeeshop behoort?

5. Hoe verloopt het contact tussen stadsdeel, coffeeshopeigenaar, politie en bewoners? Heeft er in 2017 regelmatig overleg plaatsgevonden?

6. Hoe gaat het op het Witte de Withplein qua sfeer, activiteiten en ondernemers?