8 december 2014

Vacature: afdelingsvoorzitter

De PvdA Amsterdam West is op zoek naar een enthousiaste, gedreven op samenwerking gerichte sociaaldemocraat als voorzitter van het afdelingsbestuur. De PvdA Amsterdam West is een levendige afdeling met 750 leden een actief bestuur. Hoewel de focus van de werkzaamheden in West ligt is de afdeling nauw betrokken bij de stedelijke PvdA en schroomt niet om het voortrouw te nemen bij nieuwe ontwikkelingen.

Tijdens de ledenvergadering van de stedelijke PvdA is recentelijk een stappenplan vastgesteld met daarin de lijnen waarlangs de PvdA nu gaat werken aan versterking van haar beweging. De afdeling West onderschrijft dit plan en wil er mee aan de slag.

Om als partij aansluiting te kunnen houden bij wat er leeft in West wil de afdeling zich de komende jaren verbreden. De afdeling West wil daarom actief verbindingen leggen met maatschappelijk betrokken mensen die in hun buurt, op hun school, met hun bedrijf, op hun werk, in hun vrije tijd, bij hun vereniging of een andere manier West maken tot wat het is. Daarbij vindt de PvdA West het belangrijk dat een bredere, meer diverse groep leden actief wordt binnen de afdeling.

De vacature is ontstaan doordat de voorzitter aangetreden is als voorzitter van de PvdA Amsterdam. Het huidige bestuur bestaat uit 7 leden. Elk van hen is verantwoordelijk voor een deel van het werk van het bestuur. De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering voor twee jaar in functie gekozen.

Het bestuur

 • draagt zorg voor een sterke vereniging waarin in leden op een leuke aantrekkelijke manier politiek actief kunnen zijn;
 • benut de kwaliteiten van de leden en biedt leden mogelijkheden om hun betrokkenheid bij de stad en kennis van de stad tot uitdrukking te brengen in de politiek van de stad;
 • vertegenwoordigt de leden en bewaakt de samenhang tussen leden, fractie, bestuurders en leden van de bestuurscommissies en afdelingen;
 • het bestuur volgt de fractie in de bestuurscommissie en geeft de fractie gevraagd en ongevraagd advies;
 • zorgt voor stabiliteit en structuur binnen de afdeling, houdt het hoofd koel als het hektisch is en leidt (politieke) processen binnen de afdeling in goede banen;
 • signaleert en agendeert politiek relevante onderwerpen en bevordert een goede wisselwerking tussen de PvdA en bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties;
 • vertaalt landelijk (verenigings)beleid naar beleid op afdelingsniveau waardoor leden en niet-leden zich kunnen identificeren met de PvdA op lokaal niveau;
 • stelt jaarlijks een werkplan op dat richtinggevend is voor de activiteiten van de afdeling en legt over de uitvoering van het werkplan verantwoording af aan de ledenvergadering.

De voorzitter

De voorzitter is het boegbeeld van het bestuur en de vereniging. Hij/zij:

 • is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur en de afdeling;
 • geeft leiding aan het bestuur en de afdeling;
 • is voorzitter van de ledenvergaderingen;
 • onderhoudt externe contacten, en is eerste woordvoerder voor het bestuur en de afdeling;
 • bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van het werkplan en van de taken en de activiteiten die worden verricht binnen de afdeling;
 • handelt in het kader van de toebedeelde taken zelfstandig en met eigen verantwoordelijkheid;
 • is bevoegd om bestuursleden aan te spreken op beslissingen die zij hebben genomen;
 • houdt i.s.m. de fractievoorzitter voortgangsgesprekken met de leden van de bestuurscommissie.

Profiel

Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij leden en niet-leden kan inspireren en motiveren om betrokken te raken bij de sociaaldemocratie en politiek in West, de stad of landelijk. Hij/zij is een verbinder die bruggen slaat waar mogelijk en is een stevige beslisser als er knopen doorgehakt moeten worden. De voorzitter staat voor een open, gastvrije cultuur waardoor leden en niet-leden uitgenodigd worden deel te nemen aan de activiteiten van de PvdA. Hij/zij gaat voorop bij het verbreden en versterken van de afdeling. De voorzitter is verder bovenal een geloofwaardig en integer bestuurder van de PvdA.

De beoogde voorzitter heeft:

 • bestuurs- en/of managementervaring, kan prioriteiten stellen en delegeren;
 • ervaring met besluitvormingsprocessen en belangenafweging;
 • eerder met vrijwilligers gewerkt;
 • ervaring met het voorzitten vergaderingen en grotere bijeenkomsten;
 • goede contactuele vaardigheden en kan duidelijk en overtuigend communiceren;
 • ervaring in de omgang met de media of is bereid hiervoor een cursus te volgen;
 • een relevant netwerk in West en Amsterdam of is in staat dit snel op te bouwen.

Tijdsbeslag

Het tijdsbeslag van een afdelingsvoorzitter varieert tussen afdelingen en per periode. Gemiddeld besteedt de voorzitter in een grotere afdeling als West 8 tot 10 uur per week aan het bekleden van de functie. In verkiezingstijd zal het aantal benodigde uren duidelijk meer zijn.

De procedure

Voor het vinden van een nieuwe voorzitter heeft het afdelingsbestuur een commissie ingesteld bestaand uit twee gewone leden, een lid van de bestuurscommissie West en twee leden van het afdelingsbestuur. De commissie zal in de loop van februari een voorstel voor de nieuwe voorzitter doen aan de algemene ledenvergadering. Het is uiteindelijk de algemene ledenvergadering die de voorzitter kiest.

Geïnteresseerden worden verzocht hun belangstelling uiterlijk 7 januari 2015 kenbaar te maken door een op de functie toegespitste motivatiebrief en CV te mailen naar vacaturepvdawest@gmail.com.

De gesprekken met potentiële kandidaten vinden plaats op zaterdag 17 januari 2015. Eind januari wordt de voordracht van de commissie openbaar. Op 19 februari 2015 kiest de algemene ledenvergadering de nieuwe voorzitter.

Voor een nadere toelichting op de vacature en/of de procedure kan een mail gestuurd worden naar de commissie vacaturepvdawest@gmail.com. Er wordt dan door een van de leden van de commissie contact opgenomen.