Door Privé: Floris Vels op 26 januari 2015

Vragen over bouwlocatie Piet Hein‏

Nadat het bouwterrein op de hoek Borgerstraat / Jan Pieter Heijestraat ongeveer vijf jaar braak heeft gelegen, heeft een projectontwikkelaar in het voorjaar van 2014 een plan ingediend om hier een longstay-hotel, supermarkt en horeca te vestigen. Een jaar later is er bij bewoners veel onduidelijkheid over de gevolgde procedures en groot ongenoegen over het gebrek aan betrokkenheid  bij dit project.

Naar aanleiding van een bewonersavond op 22 januari jl. heeft de PvdA in Amsterdam West, mede namens de SP en GroenLinks, vragen gesteld aan het Dagelijks bestuur in West:

1) In de memo van 22 januari over de bouwlocatie Piet Hein geeft u aan dat het vorige Dagelijks bestuur (DB) “heeft ingestemd met herbestemming”. Tijdens de bewonersavond werd ambtelijk aangeven dat er geen wijziging van het bestemmingsplan heeft plaatsgevonden, maar dat is afgeweken van het huidige bestemmingsplan. Kunt u het verschil tussen beide duiden?

2) Was het vorige DB bevoegd om een dergelijk besluit te nemen, gelet op het feit dat deze bevoegdheid in de vorige bestuursperiode bij de stadsdeelraad lag?
3) Indien het DB niet bevoegd was, had het besluit dan voorgelegd moeten worden aan de rechtsopvolger van de stadsdeelraad, in casu de gemeenteraad van Amsterdam? Zo ja, waarom is dit niet gebeurd en wat betekent dit voor de rechtsgeldigheid van het besluit?
4) Bent u – gelet op het feit dat veel bewoners zich tegen dit bouwplan keren – bereid om samen met bewoners met de ontwikkelaar in gesprek te gaan over de mogelijkheid tot een aangepast plan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer?
5) Tijdens de bewonersavond werd ambtelijk aangegeven dat er geen termijn is voor afhandeling van de zienswijzen. Kunt u een indicatie geven wanneer de afhandeling gereed zal zijn? Hoe gaat u bewoners hierover informeren?
6) Welke rol speelt het college van B&W nog in die proces, gelet op het feit dat zij bevoegd zijn bij dergelijke procedures?
7) Kunt u aangeven welke juridische mogelijkheden bewoners nog hebben indien er een besluit is genomen over de ingediende omgevingsvergunning?
8) Kunt u aangeven waar in dit proces volgens u een politieke belangenafweging heeft plaatsgevonden? Zo nee, bent u met ons van mening dat deze afweging bij omgevingsvergunningen als deze zeer essentieel is voor bewoners en bent u bereid om deze democratische lacune in de besluitvorming kenbaar te maken aan het college van B&W?
9) In antwoorden op eerdere vragen van de PvdA fractie, d.d. 18 december 2014, heeft u aangegeven dat het Algemeen Bestuur (AB) dit jaar nader wordt geïnformeerd over de gevolgen van de wijziging van het Besluit Omgevingsrecht voor de behandeling van omgevingsvergunningen als deze. Kunnen wij deze informatie uiterlijk 15 februari 2015 ontvangen? Zo nee, waarom niet en wanneer wel?
10) In antwoorden op eerdere vragen van de PvdA fractie, d.d. 18 december 2014, heeft u aangegeven dat u met het AB in gesprek wilt over de rol van het DB en AB bij omgevingsvergunningen. Kunt u bewerkstelligen dat deze bijeenkomst zo spoedig mogelijk plaatsvindt, echter niet na 1 maart 2015? Zo nee, waarom niet en wanneer wel?

Met vriendelijke groet,

Floris Vels
PvdA Amsterdam west,

Gabi choma,
SP Amsterdam west

Yvette Hofman
GroenLinks Amsterdam west

Privé: Floris Vels

Privé: Floris Vels

Floris Vels woont in de Cremerbuurt, samen met zijn vriendin Rebbeca en hun twee kinderen in de Cremerbuurt. Hij was eerder deelraadslid in Oud-West (2003-2010) en in West (2010-2014) en is nu sinds maart 2014 lid van de bestuurscommissie in West. Floris werkt als kabinetschef/manager externe betrekkingen bij de gemeente Haarlemmermeer en maakt deel uit

Meer over Privé: Floris Vels