3 juli 2014

West investeert in de toekomst

De bestuurscommissie van Amsterdam West heeft op 1 juli jl. de gebiedsagenda’s van West vastgesteld. Hierbij heeft het Algemeen Bestuur extra geld vrijgemaakt om jeugdwerkloosheid aan te pakken, om duurzaamheid te stimuleren en om discriminatie tegen te gaan.

Jeugdwerkloosheid is een groot probleem in Amsterdam West. Veel werkloze jongeren hebben weinig perspectief op een baan. De bestuurscommissie heeft extra geld vrijgemaakt om jeugdwerkloosheid aan te pakken, binnen de bevoegdheden van de bestuurscommissie. Ook is het DB aangespoord om bij de Centrale Stad te bevorderen dat de problemen in West prioriteit krijgen. Daarnaast is er in dit kader extra geld vrijgemaakt voor talentontwikkeling, zodat kinderen en jongeren in West maximaal de kans krijgen om zich te kunnen ontplooien.

Ook investeert West in duurzaamheid: er is extra geld vrijgemaakt voor het plaatsen van zonnepanelen op schooldaken en het verbeteren van de waterkwaliteit in Amsterdam West, om zo ook de biodiversiteit en recreatieve waarde te verbeteren.

Tot slot is een belangrijk amendement ingediend door de voltallige bestuurscommissie gezamenlijk: er is extra geld gereserveerd om binnen het Actieprogramma Vrij West projecten te ontwikkelen die discriminatie van culturele bevolkingsgroepen, vrouwen en de LHBT gemeenschap tegengaan.

De gebiedsagenda’s voor de drie gebieden van West (Bos en Lommer, Oud West/De Baarsjes en Westerpark) zijn tijdens de vergadering van de bestuurscommissie van Amsterdam West op 1 juli jl. door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Op www.west.amsterdam.nl zijn de volledige gebiedsagenda’s en alle moties en amendementen na te lezen.