Door Godfried Lambriex op 11 oktober 2013

West is financieel gezond

Samen met de andere leden van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel heb ik de begroting voor 2014 vastgesteld. De laatste van deze periode en de laatste voor mij als portefeuillehouder financiën. Het vaststellen is altijd een grote klus, waar ik dit jaar extra trots op ben. Als DB zijn we de laatste jaren scherp geweest op de financiën, uit deze begroting blijkt dat dit zijn vruchten heeft  afgeworpen.

In 2010 stonden voor de opgave € 25,- miljoen te bezuinigingen en eind 2011 kwam daar nog eens € 8,- bij. Het is ons gelukt hier aan te voldoen, mede dankzij de steun van onze eigen fractie en die van coalitiepartner Groen Links in de raad. Door vooral de stadsdeelorganisatie slimmer en goedkoper te laten werken, hebben we de gevolgen voor de bewoners zo veel mogelijk weten te beperken. Bovendien zijn we er in geslaagd ondanks de bezuinigingen het buurtgericht werken stevig te verankeren.

De begroting 2014 laat zien dat West financieel gezond is. Het behoedzame beleid van de afgelopen jaren werpt zijn vruchten af. Er is ruimte om extra te investeren in:

  • Buurtpraktijkteams, top 600 en aanpak huiselijk geweld
  • Bestrijden leegstand winkelstraten en stimuleren creatief ondernemerschap
  • Kindpakket en jeugdwerkeloosheid
  • Armoedebestrijding en maatschappelijke dienstverleners
  • Kunst, cultuur en evenementen
  • Handhaving openbare ruimte
  • Duurzaam wonen en stedelijke vernieuwing
  • Sportaccommodaties
  • Buurtondernemingen en buurtkamers

Daarnaast blijven de leges en tarieven voor vergunningen en burgerzaken vrijwel gelijk en daalt de afvalstoffenheffing voor bewoners en bedrijven.

Door de komst van de bestuurscommissies zal er in 2014 veel veranderen. Maar niet de opgaven in west en ook niet onze ambities voor West. Daarom is in de begroting van 2014 structureel ruimte gemaakt voor de nieuwe bestuurscommissie om voortvarend aan de slag te kunnen, ook als het financieel tij tegen zit.

Godfried Lambriex

Godfried Lambriex

“Ik ben de politiek in gegaan om dingen te kunnen veranderen, bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs of het Mercatorplein. Samen met bewoners probeer ik resultaten te boeken, dingen in beweging te brengen. Ook nu we minder geld hebben moet de vernieuwing in West door kunnen gaan. Wonen en economie zijn daarom belangrijke aandachtsgebieden: ik

Meer over Godfried Lambriex