Standpunten

Zoeken

Armoede

PvdA West staat voor gelijke kansen. We dagen bewoners uit die kansen te benutten: ook van mensen die in armoede leven verwachten we dat ze meedoen. Met waar nodig een steuntje in de rug. Wij staan voor tijdige steun aan mensen die financieel klem zitten door een laag inkomen en schulden. Armoede leidt vaak tot sociaal isolement en zet kinderen op achterstand. Dat willen we tegengaan en, waar mogelijk, voorkomen.

Lees verder

Bereikbaarheid

De stad slibt dicht. De wegen naar het centrum door onze stadsdelen zijn overbelast. Straten hebben de vuilste lucht van Nederland. De PvdA heeft een haat-liefde verhouding met de auto. We willen dat West bereikbaar is met de auto, en gunnen mensen het gemak en hun mobiliteit. Tegelijkertijd storen we ons aan de overlast en de onveiligheid van het autoverkeer.

Lees verder

Bewonersparticipatie

Voor ons is besturen: samen met bewoners en ondernemers werken aan de toekomst van Amsterdam West. Niet vanachter je bureau zeggen hoe het beter moet. Wel tussen de mensen staan, bereikbaar zijn, luisteren, goede ideeën oppikken en beloften nakomen. Aanwezig zijn, ook als we geen panklare antwoorden hebben. West is een stadsdeel waar bewoners betrokken zijn bij hun omgeving. Onze bewoners nemen verantwoordelijkheid en durven anderen op hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen: we zijn baas over onze eigen straten en pleinen.

Lees verder

Drugsoverlast

Coffeeshops horen bij het liberale Nederlandse drugsbeleid. Zonder coffeeshops zou de drugsproblematiek groter zijn. Maar ook voor coffeeshops geldt: voldoen aan de regels en geen overlast veroorzaken. Handel in harddrugs, hennepplantages in (sociale) huurwoningen is voor de PvdA onacceptabel.

Lees verder

Economie

In West vind je een rijk aanbod van voorzieningen in de buurten: van winkels tot horeca, van sport tot cultuur, van kinderopvang tot gezondheidszorg. Voor jong en oud. Waar wonen, winkelen en werken op allerlei plekken gemengd wordt. Waar je gezellige drukke winkelstraten vindt naast rustige parken en pleinen. In ons Amsterdam West is ruimte voor bedrijvigheid en ondernemerschap. Kleinschalig ondernemerschap verlevendigt onze buurten. De PvdA laat West nog meer bruisen: er wordt gewerkt, gewoond en geleefd.

Lees verder

Financiën

De effecten van de crisis goed voelbaar geworden in Amsterdam en Amsterdam West. Er moet worden bezuinigd en er moeten keuzes worden gemaakt. De PvdA West kiest er voor om vast te houden aan haar prioriteiten: investeren in het jonge kind, schoon, heel en veilig, ondernemerschap en meedoen.

Lees verder

Groen en milieu

Amsterdam West is een dichtbebouwd stadsdeel. Gelukkig is West omringd door parken, wordt het doorkruist door kanalen en grachten en heeft het prachtige binnentuinen. Het mooie groen en water leent zich op veel plekken uitstekend voor recreatie en ontspanning. Dat willen we behouden en waar mogelijk uitbreiden. Op milieugebied geven we zelf het goede voorbeeld. We wachten we niet op oplossingen uit de markt of een mentaliteitsverandering. We kiezen voor leiderschap van de overheid en eigen verantwoordelijkheid van de bewoners en bedrijven.

Lees verder

Grondrechten

Onze democratische grondrechten waarborgen dat je kunt zeggen wat je wilt, kunt geloven wat je wilt, kunt liefhebben wie je wilt en niet gediscrimineerd mag worden. In Nederland en dus in Amsterdam West moet je kunnen zijn wie bent. We zijn compromisloos als het gaat om de democratische grondrechten.

Lees verder

Huurdersondersteuning

Wat er ook gebeurt met een huis, huurders dienen goed beschermd te zijn tegen huiseigenaren die met alle legale en illegale middelen hun huurders uit hun woning proberen te pesten. Huiseigenaren, zonodig ook corporaties die hun bezit verwaarlozen en hun huurders zo somsletterlijk in de kou zetten, worden met de wet in hand gedwongen hun woningen op te knappen.

Lees verder

Integratie

Integratie is iets wat van twee kanten moet komen. Wie mee wil doen moet daar de kans voor krijgen, uitgenodigd en uitgedaagd worden. Wie mee wil tellen moet meedoen en de kansen die er zijn pakken. De medaille voor samen leven heeft twee kanten. Accepteren dat je in Amsterdam woont en hier meedoen. Maar ook: geaccepteerd worden en mee kunnen doen.

Lees verder

Jongeren

Kinderen en jongeren die hun talenten ontwikkelen, hun school afmaken, stage lopen en daarna werk vinden, zijn het goud van de stad. We verwachten van jongeren dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun toekomst. Jongerenservicepunten zorgen dat ze hun weg vinden, terwijl het jeugd- en jongerenwerk talentontwikkeling en ontspanning biedt. Iedere wijk kent daarnaast een breed aanbod van naschoolse activiteiten, bij voorkeur georganiseerd vanuit een brede school.

Lees verder

Kunst en cultuur

Creativiteit krioelt in het stadsdeel. De Westergasfabriek, Het Sieraad en de Witte de Withstraat, het Wilhelmina Gasthuis en straks De Hallen. De PvdA wil van West de ideale vestigingsplaats maken voor creatief talent en bedrijvigheid. Omdat we van vrijheid en van mooie dingen houden, en vinden dat de samenleving daar beter en leuker van wordt. Over tien jaar is Amsterdam West het centrum voor buurtgebonden kunst, cultuur en creatief ondernemerschap in Nederland.

Lees verder

Leefbaarheid

Samen met de bewoners maken we in elke buurt een leefbaarheidsplan. Daarin staat wat nodig is om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. En dan aan het werk om te zorgen dat het op straat goed toeven is en blijft.

Lees verder

Onderwijs

In Amsterdam West kunnen kinderen die voor een dubbeltje geboren zijn, een kwartje worden. Wij willen goede en gezonde scholen voor onze kinderen. Met gedreven leerkrachten en betrokken ouders. Goed onderwijs krijgen, je talenten kunnen ontwikkelingen, kunnen opgroeien in een zorgzame en veilige omgeving: dat is de basis die kinderen en jongeren nodig hebben om later goed mee te kunnen doen in de maatschappij. Met of zonder taalachterstand, met of zonder beperking, studiebol of sporttalent, rijk of arm: de PvdA zet kinderen en jongeren op de eerste plaats.

Lees verder

Parkeren

Parkeerbeleid is maatwerk omdat in het ene deel van West de parkeerruimte schaarser is dan in het andere. Op sommige plekken zijn de straten zo smal en vol met auto’s dat er nauwelijks stoep en speelruimte is. In andere delen is er alleen overdag, in weer andere juist ’s avonds een probleem.

Lees verder

Sport

De PvdA stimuleert sport. Sporten is leuk en gezond. Sport brengt mensen samen. Sporten zorgt dat kinderen genoeg bewegen en niet te dik worden en houdt ouderen langer fit. Wij zorgen voor de accommodaties en staan de verenigingen zo nodig bij met raad en daad.

Lees verder

Stedelijke vernieuwing

Veel gebouwen, straten en pleinen van ons stadsdeel behoren tot het mooiste wat de stad aan stedenbouw en architectuur te bieden heeft. Voor nieuwe plannen geldt als het even kan: behoud boven sloop/ nieuwbouw, waarbij de vervangende nieuwbouw ook mogelijkheden biedt voor ouderen en mensen met een beperking. Stedelijke vernieuwingsprojecten gaan, juist in crisistijd, zoveel mogelijk door.

Lees verder

Welzijn

De PvdA staat voor een sociaal stadsdeel. Waar mensen die zorg nodig hebben zorg op maat krijgen. En waar mensen die zorg verlenen op steun kunnen rekenen. Wie niet op eigen kracht mee kan doen krijgt een steuntje in de rug. Om uit het isolement te komen of de eerste stappen op weg naar werk te zetten.

Lees verder

Wonen

Wonen in Amsterdam West moet voor iedereen bereikbaar zijn: sjiek en sjofel, jong en oud, met of zonder beperking, alleenstaanden en gezinnen. Ons hart gaat uit naar gemengde buurten. De PvdA maakt zich daarom sterk voor een evenwichtige spreiding van de verschillende soorten woningen over het stadsdeel. We realiseren ons tegelijkertijd dat in meerdere buurten de stijgende huizenprijzen al geleid hebben tot het verdwijnen van veel van de voor ‘gewone’ mensen betaalbare woningen. Voor de andere buurten blijven we onverminderd inzetten op een gemengde woningvoorraad naar grootte, prijs, huur en koop. We staan voor genoeg betaalbare huurwoningen. Alleen verkoop van huurwoningen in buurten waar dat gezien de samenstelling van de woningvoorraad nog kan. We willen meer grotere woningen voor grote gezinnen en zeer kleine woningen reserveren voor jongeren.

Lees verder