10 november 2016, om 20:00, Buurtcentrum de Havelaar, Douwes Dekkerstraat 2, Amsterdam | Buurtcentrum de Havelaar, Douwes Dekkerstraat 2, Amsterdam

Algemene ledenvergadering

1) Opening, mededelingen en agenda vaststellen
2) Vaststelling verslag alv maart 2016
4) Begroting 2017
5) Jaarplan 2017
6) Bedanken aftredende afgevaardigden, kascontrolecommissielid en bestuurslid
7) (Her)benoemen nieuwe kascontrolecommissieleden
a. Koen Maes
b. Margreet Elings
8 Benoeming nieuwe bestuursleden
a. Sonja Hauet
Tegenkandidaten kunnen zich tot woensdag 9 november 2016 melden bij de secretaris.
10) Verslag van de fractie, toelichting op actualiteit door bestuurscommissielid
11) Nieuws uit de vereniging
– Toelichting op de agenda
– Buurtcontactpersonen
– Ombudsteam
12) Rondvraag en sluiting

Aansluitend op de ALV gaan we in gesprek met een gemeenteraadslid (centrale stad) over de richting en koers van de fractie na 2,5 jaar oppositie en de plannen die naar buiten kwamen over de plannen van het college van de centrale stad over een nieuw bestuurlijk stelsel.