Over ons

De PvdA-afdeling in Amsterdam West heeft 800 leden. Afdeling West is in 2009 ontstaan uit een fusie van de afdelingen de Baarsjes, Bos en Lommer, Oud-West en Westerpark.

Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. In het Jaarplan 2014 lees je de actuele plannen van het bestuur. Onze afdeling wordt in regionale en landelijke partijorganen vertegenwoordigd door afgevaardigden.

In de bestuurscommissie van stadsdeel West heeft de PvdA 4 leden, die zijn gekozen door de bewoners van West. De bestuurscommissie houdt zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk. De leden van de bestuurscommissie vormen de ogen en oren van de buurt en zijn de schakel naar het stadhuis. In het dagelijks bestuur van West levert de PvdA een stadsdeelwethouder.

De PvdA Amsterdam West is een zichtbare en actieve afdeling waar veel te beleven is. Tientallen vrijwilligers zorgen voor een levendige vereniging. We canvassen regelmatig in de buurt om bewoners te vragen naar hun woonomgeving en wat er beter kan. Daarnaast organiseren we regelmatig activiteiten als borrels, ledenvergaderingen, maar ook fietstochten.

Meer vrijwilligers zijn altijd welkom! Hieronder vind je een aantal voorbeelden van wat je zo onder andere binnen onze afdeling kunt doen. Heb je andere ideeën om actief te worden, of wil je een nieuw onderwerp oppakken voor de afdeling? Meld je dan ook: er is veel ruimte voor nieuwe initiatieven bij PvdA Amsterdam West. Stuur een mail naar west.amsterdam@pvda.nl!

In de bestuurscommissie
Bestuurder & fractieleden

Onze bestuurder Jeroen van Berkel en de andere fractieleden Anne Janssen (voorzitter), Floris Vels en Bibi Fadlalla (buitengewoon bestuurscommissielid) vormen de spil van de PvdA in het stadsdeel,: zij vertegenwoordigen de partij in de bestuurscommissie en in heel West. De raadsleden vanuit West in de gemeenteraad (Carolien de Heer en Orhan Kayar) horen daar bij. Het netwerk van actieve PvdA-leden inspireert en voedt hen. De fractievergadering in West wordt daarmee geregeld ook de verzamelplek voor actieve leden.

Bekend in de buurt
PvdA Buurtcontactpersonen (m/v)

De PvdA Buurtcontactpersoon is dé vertegenwoordiger van de vereniging in een van de 22 woonbuurten van West. Hij houdt in de gaten wat er speelt, stapt actief af op bijzondere gebeurtenissen (van problemen in een straat, de start van een nieuwe ondernemer of wijkbijeenkomsten van het stadsdeel) en wordt betrokken als er actualiteiten spelen (in gemeenteraad, bestuurscommissie of media). Ze zijn niet altijd met politiek bezig: het zijn vooral bewoners met een actieve en zichtbare rol. Eventueel kunnen er in een buurt twee buurtmanagers actief zijn. Ze kunnen problemen of dossiers ook doorverwijzen naar bijvoorbeeld het Ombudsteam, of campaigners & organisers uitnodigen om een activiteit te organiseren. De buurtcontactpersonen worden door bestuur & fractie officieel aangewezen, waarvan melding wordt gemaakt in de ledenvergadering. Buurtcontactpersonen kunnen alle stukken van de bestuurscommissie ontvangen en zodoende een adviesrol krijgen richting de fractie bij alle onderwerpen die er spelen. Dat geldt ook voor de leden van de gemeenteraad.

Hulp & specialisten
Leden (Mobiel) Ombudsteam (m/v)

Het Ombudsteam is het aanspreekpunt voor bewoners van West met problemen, zorgen, ideeen of andere vragen. Met een 24/7 telefoonnummer en mailadres en een vaste locatie om af te spreken zijn ze goed te bereiken, ook voor de actieve PvdA’ers in het stadsdeel die op problemen stuiten. De leden van het Ombudsteam zijn hulpvaardig  en kunnen ook deskundig zijn op een specifiek terrein – waarbij ze alleen worden ingeschakeld wanneer zich onderwerpen aandienen

Actie & snel doen
Campaigners

De grote groep campaigners van de afdeling gaan met regelmaat op pad in de buurten voor acties. Ook kunnen ze snel inspringen op actualiteiten door erop af te gaan of acties op te starten. Verder sluiten ze aan bij maatschappelijke initiatieven waar de PvdA bij kan aanhaken. Ze organiseren ook herkenbare, maatschappelijke acties als de inzameling van boodschappen voor de Voedselabnken. Sommige vrijwilligers hebben alleen interesse om flyers huis-aan-huis te bezorgen of guerilla-acties uit te voeren. Onder leiding van Stefanie.

Schrijven en communiceren
Redactie

Facebook, twitter, de website, het ledenblad en persberichten: de redactie van de afdeling schrijft over ontwikkelingen in West en in de PvdA en zorgen dat zoveel mogelijk mensen het lezen en zien. Filmpjes en foto’s komen ook van hun hand.

West vertegenwoordigen
Afgevaardigden

In het Congres, de Politieke Ledenraad, de Verenigingsraad en het Gewest wordt de afdeling vertegenwoordigd door afgevaardigden, die zich namens West uitspreken over actuele kwesties of partij-aangelegenheden. Ze laten zich voeden door ledenpanels en bijeenkomsten, waarmee ze onder onze leden peilen wat er speelt. De afgevaardigden worden formeel benoemd door de algemene ledenvergadering.

Debat & ledenactiviteiten
Organisers

Onze leden gaan graag het gesprek aan en willen in discussie over actuele thema’s: de organisers zorgen voor inspirerende en pittige debatbijeenkomsten over lokale, landelijke of internationale thema’s. Daarbij nodigen we ook prominente gasten uit of zoeken we innovatieve vormen. Deze groep kan ook bijeenkomsten voor jonge of nieuwe leden organiseren en aansluiting zoeken bij maatschappelijke activiteiten in West waar de Pvda zichtbaar bij kan aanhaken. Gedacht kan worden aan een eigen ‘merk’ waarmee debatactiviteiten kunnen worden opgestart (denk aan Libertijn van de VVD). Juist de samenwerking met JS  Amsterdam kan tot vernieuwende en creatieve ideeen leide.

Coachen en scouten
Trainers

Een kleine groep PvdA-leden uit West wordt gevraagd om vanuit hun ervaring en inspiratie trainingen te verzorgen voor onze PvdA-leden. Zo helpen we nieuwe en/of jonge leden op weg om kennis op te doen. Trainers kunnen ook leden met heel specifieke kennis zijn, die alleen betrokken worden als hun expertise nodig is.

De trainers hebben ook de taak om leden te scouten voor nieuw rollen in de toekomst, en ze door te verwijzen naar leergangen en andere PvdA-trainingsprogramma’s.

Coordineren en faciliteren
Bestuursleden

Het bestuur heeft het overzicht van de afdeling, is eindverantwoordelijk en zorgt dat iedereen z’n bijdrage kan leveren. Leden van het bestuur zijn gekoppeld aan de groepen. Met de leden van fractie worden voortgangsgesprekken gevoerd. Het bestuur heeft ook een lijstje eigen taken, waaronder scouting, specifieke doelgroepen en de procedure rond deelname aan verkiezingen.