Over ons

De PvdA-afdeling in Amsterdam-West heeft ongeveer 800  leden. Afdeling West is in 2009 ontstaan uit een fusie van de afdelingen De Baarsjes, Bos en Lommer, Oud-West en Westerpark.

Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging in Amsterdam-West. In het jaarplan 2018 lees je de actuele plannen van het bestuur. Onze afdeling wordt in regionale en landelijke partijorganen vertegenwoordigd door afgevaardigden.

In de stadsdeelcommissie van stadsdeel West heeft de PvdA  3 leden, die zijn gekozen door de bewoners van West. De stadsdeelcommissie heeft als taak te weten wat er onder de bewoners en ondernemers leeft en adviseert met die kennis het dagelijks bestuur en het bestuur van de stad over de toekomst van het stadsdeel, de inrichting van de openbare ruimte en de uitvoering van werkzaamheden. De leden van de commissie doen dit dus namens hun buurtgenoten. Adviezen kunnen zowel gevraagd als ongevraagd worden gegeven.

Het dagelijks bestuur wordt sinds 2018 benoemd door het College van de stad. Daarin neemt een PvdA-er deel, namelijk Carolien de Heer.

De PvdA Amsterdam-West is een zichtbare en actieve afdeling waar veel te beleven is. Tientallen vrijwilligers zorgen voor een levendige vereniging. We canvassen regelmatig in de buurt om bewoners te vragen naar hun woonomgeving en wat er beter kan. Daarnaast organiseren we regelmatig activiteiten als borrels, ledenvergaderingen, politiek cafés maar ook fietstochten en buuractiviteiten.

Meer vrijwilligers zijn altijd welkom! In deze tekst staan voorbeelden van wat je binnen onze afdeling kunt doen. Heb je andere ideeën om actief te worden, of wil je een nieuw onderwerp oppakken voor de afdeling? Meld je dan ook: er is veel ruimte voor nieuwe initiatieven bij PvdA Amsterdam-West. Stuur een mail naar west.amsterdam@pvda.nl !

Stadsdeelcommissie

Onze stadsdeelbestuurder Carolien de Heer ontvangt gevraagd en ongevraagd advies van alle stadsdeelcommissieleden.

De stadsdeelcommissieleden Natasja van der Geest (Westerpark), Frank van der Wende (Bos en Lommer) en Zora Duvnjak (Oud-West/De Baarsjes) vormen de fractie van de PvdA in het stadsdeel. Zij vertegenwoordigen de partij in de stadsdeelcommissie en in heel West. Een netwerk van actieve PvdA-leden inspireert en voedt hen.

Campaigners

Een grote groep campaigners van de afdeling gaat met regelmaat op pad om in de buurten actie te voeren. Ook kunnen ze snel inspringen op actualiteiten door erop af te gaan of acties op te starten. Verder sluiten ze aan bij maatschappelijke initiatieven waar de PvdA bij kan aanhaken. Ze organiseren ook herkenbare, maatschappelijke acties als de inzameling van boodschappen voor de Voedselbanken. Sommige vrijwilligers willen alleen flyers huis aan huis bezorgen of guerilla-acties uitvoeren en dat is natuurlijk ook goed.

Redactie brede communicatie

Facebook, Twitter, de website en de nieuwsberichten: de redactie van de afdeling schrijft over ontwikkelingen in West en in de PvdA en zorgt dat zoveel mogelijk mensen het lezen en zien. Filmpjes en foto’s zijn ook waardevolle vormen van communicatie. Binnen het bestuur neemt Stijn de rol van redactie op zich.

Afgevaardigden in gremia buiten de afdeling

In het Congres, de Politieke Ledenraad, de Verenigingsraad en het Gewest wordt de afdeling vertegenwoordigd door afgevaardigden die zich namens West uitspreken over actuele kwesties of partijaangelegenheden. Ze laten zich voeden door ledenpanels en bijeenkomsten, waarmee ze onder onze leden peilen wat er speelt. De afgevaardigden worden benoemd door de algemene ledenvergadering van de afdeling Amsterdam-West.

Organisatoren van debat en ledenactiviteiten

Onze leden gaan graag het gesprek aan en willen in discussie over actuele thema’s. De organisatoren zorgen voor inspirerende en pittige debatbijeenkomsten over lokale, landelijke of internationale thema’s. Daarbij nodigen ze ook prominente gasten uit of zoeken ze innovatieve vormen. Deze groep kan ook bijeenkomsten voor jonge of nieuwe leden organiseren en aansluiting zoeken bij maatschappelijke activiteiten in West waar de PvdA zichtbaar bij kan aanhaken. Gedacht kan worden aan een eigen ‘merk’ waarmee debatactiviteiten kunnen worden opgestart (denk aan ons ooit heel populaire maandelijks Politiek Café). Ook de samenwerking met JS  Amsterdam kan tot vernieuwende en creatieve ideeën leiden.

Trainers

Het scouten en coachen van jonge leden of nieuw talent blijft een taak waarvoor altijd weer geschikte mensen nodig zijn.

Bestuursleden

Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de ledenorganisatie van de PvdA als politieke vereniging op het niveau van de afdeling Amsterdam-West en coördineert en faciliteert als zodanig bovengenoemde activiteiten.

Het heeft overzicht over wat er speelt, gebeurt en wordt gewenst in de afdeling, is eindverantwoordelijke en zorgt dat iedereen die dat wil zijn of haar bijdrage kan leveren. Leden van het bestuur zijn gekoppeld aan de genoemde activiteiten en dragen eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering.

Ook vergt de vertegenwoordiging in de stadsdeelcommissie speciale aandacht. Het bestuur draagt zorg voor de kandidaatstelling, volgt de gekozen PvdA-leden en voert met hen voortgangsgesprekken.