Frederik Hendrikbuurt, Hendrik de Grootbuurt en Marcantibuurt

(7876 inwoners & 1004 inwoners)

Algemeen
De Frederik Hendrikbuurt en de Mercantibuurt vallen gemeentelijk onder dezelfde buurt, maar in historisch en praktisch perspectief bestaat er duidelijk verschil tussen de buurten. De Frederik Hendrikbuurt/Hugo de Grootbuurt ligt tussen de Singelgracht en de Kostverlorenkade, de buurt dateert eind 19e eeuw. De buurt grenst aan het centrum. Centrale punten in de buurt zijn het Hugo de Grootplein, met veel winkels, en het Frederik Hendrikplantsoen, het groene hart van de buurt. De huizen in deze buurt zijn klein, maar zijn duurder dan het gemiddelde in stadsdeel West.

De Marcantibuurt ligt in de driehoek van de Kostverlorenvaart en de Jan van Galenstraat, en wordt daarom ook wel het ‘schiereiland’ van voormalig stadsdeel Westerpark genoemd. De woningen in de Marcantibuurt zijn voornamelijk sociale huurwoningen, het gaat om grote woningen met een hoge waarde. Opvallend is het woningcomplex gebouwd in de vorm van piramides.

Bewoners
In deze buurt wonen met name veel hoger opgeleiden, en veel gezinnen met kinderen, maar de buurt kent ook veel lagere inkomens. Met name in de Frederik Hendrikbuurt wonen meer hoogopgeleiden, in de Marcantibuurt is de diversiteit meer merkbaar. De buurten grenzen aan het centrum, wat door veel bewoners als voordeel wordt genoemd. Opvallend voor de buurten is de grote etnische diversiteit in de Frederik Hendrikbuurt en het aantal betrokken buurtbewoners in de Marcantibuurt.

Wat speelt er in de buurt?

  • Aanbod winkels groter geworden. Komst cafes en restaurants Hugo de Grootplein. Trekt veel nieuwe mensen aan: studenten en jonge creatievelingen.
  • Sociale samenhang kan beter. Diversiteit is goed voor de buurt maar zorgt ook voor fragmentatie.
  • Stijging inbraken. Laatste weken meer politie in de buurt.
  • Singelgrachtgarage.
  • Foodcenter.
  • Ouderen geisoleerd. Aantal grote tehuizen in de buurt.
  • Bewoners zijn trots op de diversiteit van de buurt, de centrale ligging. Goede voorzieningen, zowel winkels als scholen, instellingen etc.

Agendapunten
Een belangrijk thema in de buurt zijn de plannen voor Singelgrachtgarage. Bij realisatie van de plannen zal dit een grote verandering betekenen voor de buurt, met name voor de openbare ruimte en het parkeerbeleid. Het vernieuwen van de indeling en uitstraling van het Frederik Hendrikplantsoen hangt hiermee samen. Een ander onderwerp zijn de plannen met Foodcentre Amsterdam (FCA), dat grenst aan deze buurt. Bewoners noemen ook dat veel huurders in de knel zitten/komen (splitsing, pont eigenaren). Verder maken bewoners zich zorgen om de vereenzaming van ouderen in de Frederik Hendrikbuurt en het rommelige straatbeeld, zoals blijkt uit onderzoek van het stadsdeel. De Marcantibuurt heeft te kampen met overlast van hangjongeren, vanuit verschillende buurten in de omgeving.

De PvdA heeft de besluitvorming over de aanleg van de Singelgrachtgarage altijd kritisch benaderd. Reeds in 2010 diende de fractie van de PvdA een motie in waarin stond dat de Singelgracht niet mag worden uitgezonderd van toekomstige financiële heroverwegingen. Bij het besluit om de garage aan te leggen heeft de PvdA in maart 2013 eens temeer benadrukt dat zij het genomen besluit ook tot aan de gunning blijft toetsen aan de houdbaarheid van de stadsdeelfinanciën, mede in het licht van eventuele toekomstige bezuinigingsopgaven. Er moeten wat de PvdA betreft zeer goede, zwaarwegende redenen of nieuwe feiten zijn om het voorlopig kredietbesluit van 2010 niet langer te handhaven. De (on)houdbaarheid van het financiële kader is daar één van.