Door op 10 oktober 2013

Blog Floris Vels: “Parkeren”

Op 1 oktober jl. presenteerde de Rekenkamer van Amsterdam haar rapport over het parkeerbeleid in de hoofdstad. Over stadsdeel West worden enkele opmerkelijke conclusies gedaan die een weerwoord verdienen.

Volgens de  Rekenkamer zou stadsdeel West in de parkeernota geen aandacht voor het benodigd budget voor de uitvoering van het parkeerbeleid hebben. West heeft echter een parkeerfonds, dat onlangs tot op de cent nauwkeurig tot 2025 is doorgerekend door  accountantsbureau ACAM. Daarin worden inkomsten en uitgaven op het gebied van parkeren zeer zorgvuldig begroot en verantwoord. Er is waarschijnlijk geen parkeerfonds in Nederland dat zo goed is doorgelicht en doorgerekend als dat in Amsterdam West.

De Rekenkamer geeft ook aan dat het belangrijkste instrument aan de aanbodkant – zijnde het bouwen van parkeergarages – om bij te dragen aan de verlaging van de parkeerdruk, niet wordt ingezet om de capaciteit te vergroten. Dat klopt maar ten dele en voor zover hier een waardeoordeel uit spreekt, lijkt mij dit een politieke uitspraak en niet aan de Rekenkamer om daarover de oordelen. Het bouwen van garages is in West allereerst bedoeld om parkeerruimte alleen toegankelijk te maken voor bewoners. Bezoekers kunnen geen gebruik maken van deze garages, dus het parkeerareaal dat alleen ten goede komt aan bewoners wordt groter. Ook het zoekverkeer neemt af, want met een goede aanduiding van het aantal plekken in de garage hoeven bewoners geen rondjes meer te rijden, maar kunnen zij direct naar een vrije parkeerplek. Daarnaast bouwt West ondergrondse garages om op straat openbare ruimte te creëren die aan iedereen toekomt, in plaats van alleen aan auto’s. De auto domineert nu het straatbeeld in de 19e eeuwse wijken in West (Oud-West, Westerpark) en daar willen we iets aan doen. Daarom heffen we net zoveel plekken op straat op, als we ondergronds creëren. We verplaatsen dus de parkeerplaatsen uit het zicht, waardoor er ruimte komt voor groen, spelen en fietsparkeren.

Tenslotte kijkt stadsdeel West verder dan de tientallen miljoenen verslindende ondergrondse parkeergarages. Het draagvlak voor dit soort dure voorzieningen, die alleen voor auto’s worden gebouwd, neemt in deze economisch moeilijke tijden zienderogen af. Daarom heeft stadsdeel West het fenomeen ‘ringparkeren’ of ‘parkeren op afstand’ bedacht: tegen de helft van het reguliere parkeertarief kunnen bewoners hun auto in een parkeergarage aan de ring A10 plaatsen. Dat scheelt ongeveer een tientje in de maand. Als je deelneemt aan ringparkeren, dan krijg je ook nog eens korting op je OV-abonnement of een (elektrische) fiets. Vooral voor zogenaamde langparkeerders – die hun auto weinig gebruiken – is dit interessant. Onlangs heeft stadsdeel West ringparkeren ook open gesteld voor bewoners die op de wachtlijst voor een parkeervergunning staan. Met ringparkeren werkt Amsterdam West daardoor niet alleen aan vermindering van het aantal auto’s in het straatbeeld, maar biedt het ook een voorziening voor bewoners die lang moeten wachten op een parkeervergunning.

Kandidaatlijsttrekker Floris Vels