Door op 12 september 2013

Schone lucht

In Amsterdam West nemen we maatregelen voor de luchtkwaliteit die ervoor moeten zorgen dat we in 2015 voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Die normen zijn er niet voor niets. Ze dwingen de overheid en de samenleving om de kwaliteit van de lucht die we iedere dag inademen serieus te nemen. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat iedereen er zoveel mogelijk aan wil doen om te voldoen aan die normen. In een stad als Amsterdam staat de luchtkwaliteit onder grote druk. Als we doorgaan zoals we nu doen, dan wordt het niks met die luchtkwaliteit en de normen in 2015. Daarom neemt de gemeente terecht, samen met anderen, maatregelen. En daarom strijdt de gemeente samen met de stadsdelen tegen de minister van Infrastructuur en Milieu, die de maximum snelheid op de A10 West verhoogde naar 100 km/u.

De vraag die telkenmale opdoemt, is: doen we met die maatregelen wel genoeg?

In 2008 lanceerde de stad het plan Voorrang voor een Gezonde Stad. Daarin stond een keur aan maatregelen om de luchtverontreiniging te beteugelen. Het was niet genoeg.

In 2011 kwam de gemeente met een herijking van deze maatregelen. Daarin is gekeken naar maatregelen die kostenefficient en effectief zouden zijn. Het was niet genoeg.

Nu komt de wethouder Verkeer weer met nieuwe en een intensivering van bestaande maatregelen. Ik mag toch hopen dat het nu wel genoeg is. Maar gelet op de prestaties in het verleden heb ik zo mijn twijfels.

Volgens mij gaat het niet aan om risico’s te nemen met de kwaliteit van de lucht in Amsterdam. We zijn het aan onze inwoners verplicht om alles op alles te zetten om te zorgen voor een schone lucht. Daarom heb ik onderstaande vragen aan ons Dagelijks Bestuur gesteld.

1. Bent u bekend met het plan van de wethouder Verkeer van Amsterdam om de maatregel tot invoering van een milieuzone voor bestelbusjes in Amsterdam te schrappen? Zo ja, wat behelst dit plan en wat zijn de afwegingen van de wethouder daartoe?
2. Is u bekend welke maatregelen daarvoor in de plaats komen en wat de effecten van deze maatregelen zijn? Zo ja, kunt u ons daarover informeren?
3. Welke rol heeft het DB van stadsdeel West gespeeld bij het opstellen van deze plannen?
3. Kunt u aangeven wat de specifieke verwachte effecten van deze maatregelen voor Amsterdam West zijn?
4. Kan het DB zich vinden in de opstelling van wethouder Verkeer dat een maatregel tot invoering van een milieuzone voor bestelbusjes momenteel niet nodig is, mede gelet op de lange weg die Amsterdam nog heeft te gaan om te voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit?
5. Verwacht u dat Amsterdam in het algemeen en Amsterdam West in het bijzonder met de door de wethouder voorgestelde maatregelen, in 2015 zal voldoen aan de Europeses normen voor de luchtkwaliteit? Zo ja, waaruit maakt u dat op? Zo nee, waarom niet?
5. Hoe staat het met de rechtszaak die de gemeente Amsterdam heeft aangespannen tegen de Staat, in verband met invoering van de maximale snelheid van 100 km/u op de Ring A10-West?